Expertise Episcope B.V.
Gastransportleiding Beverwijk - Wijngaarden

Nederland wordt wel de gasrotonde van Noordwest-Europa genoemd. Sinds 2006 zijn de noord-, oost- en zuidzijde van de rotonde versterkt. Omdat de vraag naar aardgas nog steeds stijgt, wordt de transportcapaciteit in het westen van Nederland nu uitgebreid.

 

Van 1 april 2013 tot 1 oktober 2014 werkt Gasunie aan de aanleg van een gastransportleiding van Beverwijk in Noord-Holland naar Wijngaarden in Zuid-Holland. De leiding is zo’n 90 kilometer lang en meet 1,22 meter in doorsnede. De leiding doorkruist vier waterschappen en twaalf gemeenten.

 

BORINGEN

Het tracé van de gastransportleiding kruist wegen en kanalen. Hiervoor worden verschillende boortechnieken toegepast. Wanneer een pijpleiding onder een enkele weg of spoordijk moet worden gelegd, wordt vaak voor een gesloten front boring gekozen, uitgevoerd van damwandkuip naar damwandkuip. Soms moeten er achtereenvolgens een snelweg en een spoorlijn worden gekruist of een brede rivier. Dan kiest Gasunie voor technieken waarmee ze in staat is een leiding vanaf één locatie tot wel 1.500 meter verder te leggen. Met zogenoemde horizontaal gestuurde boringen (HDD) kan de leiding over grote afstand en tot op grote diepte worden gelegd. Soms tot wel vijfendertig meter diep. Diepte kan bijvoorbeeld van belang zijn bij belangrijke vaarwegen die later verder worden uitgebaggerd. In het zuidelijke deel van het tracé Beverwijk - Wijngaarden zet Gasunie deze techniek in om de leiding in de veelal zeer natte veengebieden te leggen. Daar gaat het niet zozeer om de diepte van de ligging als wel om de afstand. Door te kiezen voor HDD-boringen behoeft er in het kwetsbare natte gebied nauwelijks te worden gegraven en bemalen.

 

AFSTEMMEN

Een boring vergt van voorbereiding tot oplevering (afhankelijk van het soort, de diepte en de lengte) een paar weken tot een paar maanden. Episcope werd door het projectteam van Gasunie ingeschakeld om ontwerp, werkmethoden, vergunningen en verzekering op elkaar af te stemmen en tijdens de uitvoering onder de specifieke omstandigheden met elkaar in lijn te houden.

 

In het totale tracé zijn dertig HDD-boringen (waaronder een Boog Boring) en twintig gesloten front boringen (waaronder een Direct Pipe Boring) opgenomen. Het grootste deel is inmiddels uitgevoerd, met succes!


Episcope B.V.

Adviesbureau Civiele Techniek

Episcope Expertise Episcope Risk Engineering Episcope Consultancy Episcope Diensten Episcope Werkgebied Episcope Projecten Episcope Opdrachtgevers Episcope Contact

© 2021 - Episcope B.V. | website by Mediartist Productions | CMS door Tim365